Màng nhà kính Pro Film công nghệ Israel về kho 01.2020