Màng nhà kính Ginegar Israel về kho công ty 10.2019

Xem thêm Video màng nhà kính Ginegar Israel về kho công ty tháng 10.2019