Dây nhỏ giọt dẹt MD drip về kho Hà Nội tháng 7.2020

1: Dây nhỏ giọt MD drip dày 0.2mm, khoảng cách lỗ 10cm, cuộn dài 1000m, lưu lượng 2lit/h

2: Dây nhỏ giọt MD drip dày 0.2mm, khoảng cách lỗ 15cm, cuộn dài 1000m, lưu lượng 2lit/h

3: Dây nhỏ giọt MD drip dày 0.2mm, khoảng cách lỗ 20cm, cuộn dài 1000m, lưu lượng 2lit/h

4: Dây nhỏ giọt MD drip dày 0.2mm, khoảng cách lỗ 30cm, cuộn dài 1000m, lưu lượng 2lit/h

5: Dây nhỏ giọt MD drip dày 0.2mm, khoảng cách lỗ 40cm, cuộn dài 1000m, lưu lượng 2lit/h

6: Ống LDPE 16mm; 20mm dày 1,2mm; 1,5mm cuộn dài 200m

Md drip là dây tưới nhỏ giọt dẹt
Dây nhỏ giọt dẹp md
Dây tưới nhỏ giọt MD
Dây tưới nhỏ giọt MD
Dây nhỏ giọt MD drip
Dây nhỏ giọt md drip